I år 2010, vil der blive iværksat udskiftning af eltavle på vandværket.
 
'  Der er i de sidste år foretaget flere tiltag for at sikre vandværket. Her kan nævnes at: 
   Vandværket og boringer lukker ned ved indbrud.
   Vandværket blev i 2009 opdelt i hygiejnezoner.
   - 
   PROJEKTER der er udført siden 2007.
 
Udover der fortsat skal udskiftes stophaner, er det bestyrelsens plan at forsætte med renoveringen af vore boringer. 

I 2007 blev det planlagt at renovere boring 2. En stor del af dette borerør, som stikker 28 til 30 m ned i undergrunden, er kraftigt tæret. En ny boring vil derfor blive udført. Råvandsstationen, dvs. den del af indvindingsboringen, der ligger over jorden, blev udskiftet med en mere tidssvarende og sikkerhedsmæssigt bedre råvandsstation. 

I 2008 blev der anlagt en nødforsyningsledning. Tilslutningen af den nye ledning skete fra Københavns/HTK's 400 mm vandledning beliggende på Kallerupvej.
Den nye ledning blev ført fra Kallerupvej ned til Fløng Vandværks ledningssystem på Fagerbo - Østerled. 
Er uheldet ude vil det nu være muligt inden for 2 til 3 timer at genskabe vandforsyningen således at der opnås fornuftigt vandtryk og volumen. Hvorfor det vil tage 2 til 3 timer at etablere nødforsyningen skyldes HTK, som skal have tid til at montere en vandmåler. HTK accepterer ikke at der permanent sidder en vandmåler i en målerbrønd der er placeret tæt på Kallerupledningen. Når der ikke er brug for vand til Fløng Vandværks forbrugere skal vandmåleren nedtages.

De ovenfor anførte projekter kostede ca. 1,7 millioner kr. at udføre. Vandværket havde ikke så mange penge til rådighed, men på generalforsamlingen 2006 blev der givet tilladelse til at bestyrelsen kunne optage lån i den størrelsesorden det var nødvendig for at udføre de nødvendige reparationer og anlægsarbejder.
Der blev ikke optaget særskilt lån, idet udgifter kunne klares ved at ændre bankkontoen til en kassekredit på 1 million kr.

Etableringen af nødforsyningsledningen har givet stor forsyningssikkerhed til vandværket interessenter.

I 2008 påbegyndtes der udskiftning af vandværkets iltningstrappe. Dette arbejde blev færdigt i sommeren 2009 og vandværket har nu en ny og moderne iltningstrappe.