Begrænset kontrol

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne. Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne. Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold. 

Normal kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

Udvidet kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene- og ikke almene vandforsyninger der indvinder mere end 3.000m³ årligt omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v. Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god.