VEDTÆGTER
FOR
  FLØNG VANDVÆRK A.M.B.A.


(i det følgende benævnt selskabet)
 

§ 1
Fløng Vandværk, der blev stiftet den 5. november 1907, er herefter et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Fløng Vandværk a.m.b.a.
 
Selskabet har hjemsted i Høje – Taastrup Kommune.
  
formål
 
§ 2
 
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Lov om Vandforsyning og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
                                  
medlemmer
 
§ 3
 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet kan blive medlem af selskabet.
 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
 
Medlemmer er grundejere - indenfor forsyningsområdet - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativ/­takstblad eller har overtaget en ejendom, hvis ejer tidligere ved overdragelsen var medlem af selskabet.
  
medlemmernes rettigheder
 
§ 4
 
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Fløng Vandværk/ Høje – Taastrup kommune fastsatte regulativ.
 
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
 
 medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
 
§ 5
 
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
 
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ, takstblad samt af nærværende vedtægter, herunder betaling af anlægsbidrag.
 
Ethvert medlem er ansvarlig for eventuelle lejere.
 
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører det tidligere medlems rettigheder og forpligtelser over for dette under forudsætning af, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt.
 
Ved ejerskifte, bortset fra overdragelse til ægtefælle eller medejer, betales ekspeditionsgebyr ifølge gældende takstblad.
 
 
 
 
udtræden af selskabet
 
§ 6
 
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.
 
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.
 
 levering til ikke-medlemmer (købere)
 
§ 7
 
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
 
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
 
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
 
 generalforsamling
 
§ 8
 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
     1. Valg af dirigent
     2. Valg af 2 stemmetællere.
     3. Bestyrelsens beretning
     4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
     5. Budget for det/de kommende år forelægges til 
         godkendelse
     6. Behandling af indkomne forslag
     7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
     8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
     9. Eventuelt
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal offentliggøres med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.
 
stemmeret og afstemninger
 
§ 9
 
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Ligeledes kan en grundejers ægtefælle/medejer repræsentere ejendommen og afgive stemme.
 
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
 
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
 
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.
 
 
bestyrelsen
 
§ 10
 
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne og disses ægtefæller på generalfor­samlingen for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges kasserer og 2 medlemmer og på ulige årstal vælges formand og 1 medlem.
 
Herudover vælges hvert år suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder bestyrelsessuppleanten i det afgående medlems resterende valgperiode.
 
Der vælges ligeledes hvert år blandt medlemmerne 1 revisor og 1 revisorsuppleant,
der begge vælges for 2 år ad gangen.
Afgår en revisor indtræder revisorsuppleanten i det afgåede medlems resterende valgperiode.
 
                   Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
 
Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv, dog kan formand og kasserer ikke være samme person. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter bestyrelsens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
  
tegningsret
 
§ 11
 
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
 
Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
 regnskab
 
§ 12
 
Selskabets regnskabsår løber fra den1. januar til den 31. december.
 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
 
Revision af regnskaberne foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor efter bestyrelsens valg samt i henhold til  generalforsamlingsbeslutning af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
 
 opløsning
 
§ 13
 
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
 
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
  
ikrafttræden
 
§ 14
 
 
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar 2010.
 
Således vedtaget på selskabets ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 9. juni 2009.
Ændring i § 13, stk. 2 vedtaget på ordinær generalforsamling den  19/4-2012.
 
 
___________________________
Bestyrelsesformand
 
 
 
 
___________________________
Dirigent
 
 
 

Forsyningsområde For Fløng Vandværk A.M.B.A.

 
Akacievej
Askevang
Bavneåsen
Berberisvej
Birkevang
Bredekær
Bøgevang
Duekær
Fagerbo 1-45. Kun ulige nr.
Fløng Byvej
Fløngvænget
Forsythiavej
Fyrrevang
Gyvelvej
Hedevej
Hortensiavej
Hovmarken
Hybenvej
Ildtornevej
Jasminvej
Keglens kvarter
Kirkebakken
Kuglens kvarter
Ligustervej
Magnoliavej
Møllevej
Månebakken
Nørrekær
Nørreled
Ribesvej
Snebærvej
Soderupvej 9,10,12,14, 16 og 18
Spiræavej
Stjernedalen 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38 og 40
Sydstjernen
Sønderled
Terningens Kvarter
Tårnkær
Ved Gadekæret
Vesterled
Østerled

der sælges vand til Ny Fløng og leveres derved til:

FAGERBO FRA NR. 2 – 22 OG FRA 47- 75
SYDSTJERNEN FRA 2 – 22 OG 1 – 27
HEDEVEJ 2 – 46 OG 3 – 37
SVINGET
FLØNGVEJ
KROGAGER
HYLDAGER
SKELVEJ
NORDVANG
PILEVEJ
RØNNEVEJ
KORSHAVEVEJ
BAKKEVEJ
REFMOSEVEJ
TOFTEN
LYNGEVEJ
VESTERVANG
VANDVÆRKSVEJ
 PLANTAGEVEJ
 KATRINEVEJ