Selv om vandværket har indmålt stophanernes beliggenhed enten i forhold til et hushjørne, kloakdæksel o.s.v. på de enkelte parceller (hvilket letter fremfindingen af en skjult stophane), kan det kraftigt anbefales, at den enkelte interessent i egen interesse holder dækslet for stophanen fri for græs, jord, fliser eller lignende, så man hurtigt kan gribe ind og afbryde for vandfor­syningen til huset, hvis uheldet er ude.

DET ER TIDLIGERE SKET, AT EN FORBRUGER HAR RINGET EFTER FREDAG KL. 14, OG FORTALT AT NU VAR DER ALTSÅ VAND INDE I HUSET. HVOR ER STOPHANE HENNE

HJÆLP.

HVOR FÅR MAN FAT I EN VVS MAND EFTER FREDAG KL. 14. VI VED DET IKKE OG VI KAN ALTSÅ IKKE STANDSE UDPUMPNINGEN AF VAND EN HEL WEEK END FORDI DER ER HUSTANDE DER IKKE SØRGE FOR AT TINGENE ER I ORDEN. SIDST MEN IKKE MINDST. LAD ENDVIDERE VÆRE MED AT DÆKKE STOPHANEDÆKSLET TIL I FORBINDELSE MED ANLÆGGELSE AF NYE FLISER. LAD DEN VÆRE SYNLIG, DEN SKÆMMER JO IKKE.

Placer endvidere stophanenøglen et sted hvor den kan findes samt fortæl den øvrige familie hvor den er og hvordan den benyttes. Er uheldet ude er det rart at kunne standse en vandudstrømning i hus eller have hurtigst muligt. Har man ingen stophanenøgle kan en ny rekvireres fra vandværket mod betaling.

Husk i øvrigt, som anført i vedtægterne, at afprøve stophanen én til to gange om året.

Iflg. regulativet er stikledning samt stophane 1 meter inde på grun­den van­dværkets ejendom og vedligeholdes af vandværket. Vandledningen fra stophanen ind til huset (benævnes i daglig tale som jordledningen) tilhører grundejeren og vedligeholdes af denne.

Skulle der opstå lækager i vandledningen til og med stophanen, er det I/S Fløng Vandværk, der foranlediger reparationen udført og dermed vandværket der betaler reparationsudgifterne.

Såfremt en grundejer selv foranlediger en lækage repareret, hæfter vedkommende selv for regningen. Underret derfor I/S Fløng Vandværk, så snart der konstateres lækager og gør det helst så tidligt som muligt, da tidlig varsel kan medvirke til lavere repara­tionsudgifter og mindske vandspildet.

Er vandmåleren for øvrigt tilgængelig og fri som foreskrevet i regulativet.

Alt for mange vandmålere er i tidens løb blevet skjult i skabe, bag frysere o.s.v., hvilket medfører, at man kun med en kraftig indsats løbende kan kontrollere om der finder vandspild sted.

Overvej derfor kraftigt om ikke vandmåleren skal flyttes for at blive mere synlig. NB. Husk en vandmåler må kun flyttes efter forudgående tilladelse fra vandværket og selve flytningen må kun udføres af en autoriseret vand – og gasmester.

 

UDSKIFTNING AF STOPHANER.

De stophaner, der blev anlagt i perioden 1969 til 1973, har vist sig ikke at være af den bedste kvalitet. Der foregår derfor en udskiftning af disse så snart en grundejer rapporterer, at der er problemer med den.

Er du en af dem der planlægger at udskifte fliserne i indkørslen eller havegangen, hvor der eventuelt er placeret en stophane, kontakt da vandværket i god tid forinden.

En repræsentant fra vandværkets bestyrelse vil da besigtige stophanen og beslutte om en udskiftning skal finde sted. Fordelen er at vi herved undgår at skulle fjerne nyanlagte fliser, hvis det senere skulle vise sig at være problemer med den gamle stophane.