Gældende for 2024

 

TILSLUTNINGSBIDRAG 
 
1. Lednings- og stikledningsbidrag:

Enfamiliehuse, pr. ejendom...................... kr. 41.573
Tofamiliehuse, rækkehuse etc., såfremt der kun indføres et vandstik, første hus............................................................... kr. 41.573

Efterfølgende hus efter aftale. 

I øvrigt fastsættes afgiften af bestyrelsen efter forhandling. 
Såfremt vandværket skønner, at en ejendoms udvidelse af vandinstallationen i væsentligt grad vil forøge ejendommens vandforbrug, kan vandværket opkræve et tillæg til det allerede indbetalte tilslutningsbidrag. Tillæggets størrelse vurderes af vandværkets bestyrelse således, at tillægget står i rimeligt forhold til den skønnede forøgelse af vandforbruget.

2. Hovedanlægsbidrag, pr. ejendom........ kr. 8.448

3. Ekspeditionsgebyr, pr. ejendom........ .. kr.   500

Når den under pkt. 1 nævnte afgift er betalt, føres vandstik ca. 1 meter ind på grunden ved vandværkets foranstaltning. 
I tilfælde af, at hovedforsyningen ikke er ført frem til ejendommen, og/eller det drejer sig om en samlet udstykning af nye byggegrunde, må ejeren optage forhandling med bestyrelsen om tidsplanlægningen for udførelsen af forsyningsledning. 
Når vandstik er udført, og forsyningen ønskes etableret, skal de under pkt. 2., og 3. nævnte gebyrer betales. Begæring om vandstik indgives på normal ”begæring om vandstik” til vandværkets bestyrelse.

På alle de i dette takstblad nævnte priser skal opkræves moms.